Høring - Nye gravplassvedtekter for Tydal


23.09.2021.

Det er behov for å endre gravplassvedtektene i Tydal kommune. Tydal kirkelige fellesråd har utarbeidet forslag til nye vedtekter som nå legges ut på høring. Fellesrådet går inn for å oppheve de gamle forskriftene når de nye trer i kraft.

Høringsfristen settes til 1. november 2021. Svar på høringen kan sendes til kirken@tydal.kommune.no.

Gjeldende vedtekter fra 2010 inneholder ikke bestemmelser for navnet minnelund og heller ikke bestemmelser om graver som vedtas bevart. Fellesrådet har derfor foreslått nye vedtekter. Begrepet kirkegård er erstattet med gravplass, slik at de lokale vedtektene henger sammen med sentral lovgivning.

Tydal fellesråds forslag til nye vedtekter tar i hovedsak utgangspunkt i gravplassrådgiverens forslag fra fylkesmannen i Vestfold og Telemark fra april i år og fletter inn bestemmelser fra de gamle vedtektene.

Her er Tydal fellesråds forslag til vedtekter:
 

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I TYDAL KOMMUNE (FORSKRIFT)
Jf. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassloven) § 21 (1), § 8 (1) og § 14 (1) og forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd av 10. januar 1997 nr. 16 (gravplassforskriften) § 15a (4), jf. gravplassloven § 14 (1) og § 21 (1). 

Vedtatt av Tydal kirkelige fellesråd ……. (dato)
Godkjent av Statsforvalteren i Vestfold ……. (dato)

I kraft fra 01.09.2021.

§ 1 FORVALTNING
Gravplassene i Tydal kommune er underlagt Tydal kirkelig fellesråds myndighetsområde.

§ 2. DEFINISJONER
Gravplassforvaltningen: Tydal kirkelig fellesråd under utøvelse av sitt forvaltningsansvar for gravplassene i Tydal kommune, jf. gravferdsloven med forskrifter.
Fri grav: Grav som gravplassforvaltningen har tildelt en avdød person fra kommunen som det ikke betales festeavgift for i 20 år.
Festet grav: Grav som festes mot betaling av avgift.
Festet gravsted: Flere kistegraver som er festet sammen.
Urnegrav: Grav til askeurne med plass til 8 urner. Dette gjelder ikke § 11 Navnet minnelund hvor det med urnegrav siktes til grav med plass til én urne.
Kistegrav: Grav som ivaretar forskriftens krav til størrelse for gravlegging av kister. I en kistegrav kan det også gravlegges urner.
Fredningstid: Tidsrom fra siste gravlegging til graven kan tas i bruk igjen til ny gravlegging.
Festetid: Tiden det er avtalt å feste en grav for.
Ansvarlig for grav: Den som er ansvarlig for en fri grav.
Fester: Den som står som part i en festeavtale.
Anonym minnelund: Gravfelt for anonyme graver. Feltet kan ha et felles minnesmerke uten opplysninger om hvem som er gravlagt.
Navnet minnelund: Gravfelt med felles minnesmerke med navn og data på de som er gravlagt der.

§ 3. FERDSEL PÅ GRAVPLASSENE 
Besøkende skal så vidt mulig ferdes gående, jf. gravferdsforskriften § 9 (2). Gravplassforvaltningen kan etter søknad gi kjøretillatelse ved dokumentert sykdom/forflytningshemming. All kjøring skal skje ekstra hensynsfullt.

§ 4. GRAVPLASSTILHØRIGHET
Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av gravplassene i kommunen.
De har rett til fri grav såfremt graven blir tilvist.

Avdøde personer som på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune mot slutten av livet, betraktes på samme måte som kommunens egne innbyggere og har rett til fri grav såfremt graven blir tilvist.

Avdøde personer fra andre kommuner kan gravlegges i kommunen mot at kostnadene ved gravferden og avgift som ved feste av grav betales.


§ 5. FREDNINGSTID 
Fredningstid for kistegraver er 30 år.
Fredningstid for urnegraver er 20 år.
Gravplassforvaltningen kan vedta lengre fredningstid for enkelte graver.

§ 6. FESTE AV GRAV
Når kistegrav skal tas i bruk, er det anledning til å feste en grav ved siden av, og etter søknad til gravplassforvaltningen for en ekstra grav i tillegg når behovet tilsier det. Disse gravene utgjør da ett gravsted.

Ved bruk av særskilt urnegrav kan det ikke festes en grav ved siden av.

Ved feste av grav ved siden av den kistegraven som tas i bruk, er festetiden 20 år.

Når festetiden er ute, kan gravstedet fortsatt festes videre mot en årlig avgift. Festeperioden er normalt for 5 år om gangen. Når det er gått 60 år etter siste gravlegging, kan festet ikke fornyes uten etter spesielt samtykke fra gravplassforvaltningen.

I god tid før festetiden er ute skal festeren varsles. Er festet ikke blitt fornyet innen seks måneder etter forfall, faller graven eller gravstedet tilbake til gravplassen.

Innbetalt festeavgift betales kun tilbake hvis tilbakebetaling følger av bindende rettsregler eller det foreligger særlige grunner.

Ingen kan gravlegges i festet grav/gravsted uten festerens samtykke. Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av grav ikke kan innhentes, kan gravplassmyndigheten ta avgjørelse om gravlegging.

Fester plikter å melde adresseforandring.


§ 7. GRAV OG GRAVMINNE
Ved åpning av grav kan jord legges på omkringliggende graver og gravutstyr midlertidig flyttes. Gravplassforvaltningen sørger for istandsetting igjen og vil dertil besørge graven planert og tilsådd med gress etter gravlegging. Montering av gravminne kan først skje etter at gravplassforvaltningen har godkjent gravminnet og merket stedet der det skal stå. Det kan ikke settes opp tidligere enn 2 måneder etter gravlegging av kiste. Gravminne på urnegrav kan settes opp umiddelbart etter urnenedsettelsen. I påvente av gravminne ordner gravplassforvaltningen med et merke hvor avdødes navn settes på.

På nytt festet gravsted plasseres gravminnet i bakkant av den graven som er tatt i bruk og blir stående der for godt.

§ 8. PLANTEFELT
Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle tilfeller være opp til 60 cm bredt. Det kan ikke stikke lengre fram enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet.
Det er ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander som blomsterurner, lykter m.v. i plantefeltet. Det er anledning til å tenne stearinlys og oljelampe på graven så lenge dette er innenfor gjeldende regler om brannvern. Stearinlys, oljelamper og andre løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk.

Det er anledning til å ramme inn plantefeltet med en delt steinkant som flukter med terrenget omkring.

Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være gressbakke på alle sider av gravminnet.

Det er ikke anledning til å ramme inn graven med hekk eller døde materialer.

§ 9. PLANTEMATERIALE
Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal i sin helhet være kompostérbart.

§ 10. STELL AV GRAV
Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfester har rett og plikt til å stelle den graven vedkommende har ansvar for. Plantefelt som ikke beplantes eller stelles skal tilsåes av den ansvarlige eller bli tilsådd av gravplassforvaltningen.

Ansvarlig for grav eller fester plikter å holde gravminnet sikret og i forsvarlig stand. 

Ansvarlig for grav eller fester kan inngå avtale om at kirkelig fellesråd, eller den som gis tillatelse til det etter § 13, kan gjøre beplantning og stell av grav (samt montering, sikring og vedlikehold av gravminnet). En slik avtale fritar ikke den ansvarlige eller fester for ansvar vedkommende har etter den til enhver tid gjeldende regler.

§ 11. NAVNET MINNELUND
Ved gravlegging i navnet minnelund påføres navn og data til avdøde på en navneplate på felles minnesmerke. 

Graver i navnet minnelund kan festes på lik linje med andre graver på gravplassen.

I navnet minnelund kan det ikke festes en grav ved siden av.

Ved gravlegging i navnet minnelund må kostnader til navneplate og andel av minnesmerke, beplantning og stell betales, jf. gravplassloven § 21 andre ledd. 

Gravplassforvaltningen har ansvar for felles beplantning og stell i minnelunden. Det er ikke anledning til å opparbeide eget plantefelt for grav i minnelund. Det kan legges ned blomster og tennes gravlys, så lenge dette er innenfor gjeldende regler om brannvern, på sted anvist av gravplassforvaltningen.

§12. BEVARING
Gravminner og gravutstyr som er fredet etter kulturminneloven, skal bestå på gravplassen. Det inngås avtale om dette med gravstedets fester og avtalen følger festeforholdet, så lenge gravstedet er i bruk. Etter at feste er opphørt, tilfaller gravminne og utstyr gravplassen og vedlikeholdsplikten ivaretas av Tydal kirkelige fellesråd.

Verneverdige gravminner og annet gravutstyr, ivaretas på gravplassen, etter avtale med fester. Avtalen følger festeforholdet så lenge gravstedet er i bruk. 

Fredede eller verneverdige gravminner underlegges spesielle restriksjoner. Ønskes endringer av gravminne eller utstyr, må det sendes søknad til Tydal kirkelige fellesråd.

§ 13. BÅREROM
Bårerom disponeres av kirkelig fellesråd og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tida fram til gravferden. Ingen har adgang uten etter tillatelse. Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden og er de gravplassbetjeningen uvedkommende.

§ 14. NÆRINGSVIRKSOMHET
Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente tillatelse fra gravplassforvaltningen. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder. 

Slik virksomhet kan bare omfatte montering, sikring og vedlikehold av gravminner og beplantning og stell av graver.

§ 15. ARBEID PÅ GRAVPLASSENE
Anleggs- og vedlikeholdsarbeid skal skje hverdager i arbeidstiden (kl. 07:00-17:00) og må ikke utføres på søndager, helligdager eller offentlige høytidsdager. Intet arbeid på gravplassen må være til sjenanse for seremonier eller rituelle handlinger på gravplass eller i bygning på gravplass. Næringsdrivende kan kun kjøre på gravplassen i den grad det er nødvendig for å utføre arbeidet. Slik kjøring skal skje ekstra hensynsfullt.

§ 16. DISPENSASJON FRA VEDTEKTENE
Gravplassmyndigheten kan i særlige tilfeller og innenfor rammen av gravplasslov og gjeldende forskrifter fravike §§ 5,6, og 7 i vedtektene
 

 

Tilbake