Veiledning for pårørende etter dødsfall i Tydal


Når man rammes av sorg, kan det være vanskelig å samle tankene og huske alt som skal gjøres. De fleste pårørende velger å leie et begravelsesbyrå til å sørge for alt, eller deler av, det som er de pårørendes ansvar. Noen velger å ordne opp helt uten byrå, og slik bearbeide sorgen gjennom praktisk innsats. Det er også verdt å tenke over om noen i nærmiljøet kan bistå med litt av det som skal ordnes. Mange vil være takknemlige for en slik mulighet til å vise sin deltakelse. 

I oversikten som følger er det noen praktiske opplysninger som etterlatte kan få bruk for i forbindelse med at noen i familien dør.

 

 

Aktuelle telefoner

Menighetskontoret 73 81 59 00

Kirkeverge, Hilde R. Kirkvold 489 955 09

Sokneprest, Per Kvalvaag  991 54 430

Politiet 02 800

 

Logo Tydal menighet

Før gravferdsdagen

 

Begravelsesbyrå

Som pårørende kan man kontakte et begravelsesbyrå som hjelper til med de praktiske oppgavene etter dødsfallet.

 

Uten begravelsesbyrå

Politi skal kun ha melding om dødsfall dersom det er mistanke om unaturlig dødsfall. Pårørende skal ikke melde dødsfall til Folkeregisteret. Når dødsfallet er meldt elektronisk (fra legen), kan tingretten slå opp i Folkeregisteret for å få bekreftet dødsfallet.

 

Bestilling av gravferd

Det er kirkevergen som setter tidspunkt for gravferden. I så stor grad som mulig gjøres dette i tråd med de pårørendes ønsker, men disse må veies mot bemanningssituasjonen og andre forhold i prestegjeldet.

Menighetskontoret kontaktes snarest mulig etter dødsfallet, enten av begravelsesbyrået som skal benyttes, eller av pårørende selv. Menighetskontoret skal bidra til en verdig gravferd for alle, uansett tros- og livssyn.

 

Bårekjøring

Ved behov for gravferdsbil/frakting av båra til bårehuset må man kontakte begravelsesbyrået. Tydal sokn har en bårevogn (tilhenger) som kan benyttes, men bare lokalt i Tydal.

 

Å feste et gravsted

Eksempel på gravstøtteGravplassene (kirkegårdene) er offentlig gravsted for alle, uavhengig av livssyn og trossamfunn, og om man ønsker kirkelig seremoni i kirka eller ikke. Den avdøde har rett til gravsted i den kommunen han eller hun var folkeregistrert bosatt i. Selv om man var registrert bosatt i en annen kommune enn Tydal, kan man få gravsted her, men da mot et gebyr.

Man har krav på festegrav i 20 år. Etter denne tiden kan gravminnet ved behov fjernes og graven gjenbrukes. Ønsker noen å beholde en grav utover 20 år eller reservere en bestemt grav til seg selv, f.eks. ved siden av avdød ektefelle, kan man inngå festeavtale.

Å feste et gravsted innebærer at man leier gravstedet. Ved bruk av ny grav har man krav på frigrav i 20 år. Det betyr at det ikke skal betales festeavgift for denne perioden. Blir en eksisterende grav gjenbrukt, fortsetter den gjeldende festeavtalen å løpe.

Festeavgiften faktureres forskuddsvis. Festeperioden og festeavgift bestemmes av kommunestyret. Faktura sendes til den som står registrert som fester. Pr 01.01.2021 er gebyret for å feste en grav 200,- pr år. Her finner du gravplassvedtektene i Tydal kommune.

 

Sorgsamtale

Bildet er tatt av <a  data-cke-saved-href="https://pixabay.com/no/users/jeanclaude13-24506403/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=6822229" href="https://pixabay.com/no/users/jeanclaude13-24506403/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=6822229">Jean Claude</a> fra <a  data-cke-saved-href="https://pixabay.com/no//?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=6822229" href="https://pixabay.com/no//?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=6822229">Pixabay</a>Når man ønsker en seremoni etter Den norske Kirkes ordning, tar den presten som skal avholde begravelsen, kontakt med de pårørende for å avtale en samtale. Denne kan gjennomføres på menighetskontoret eller hjemme hos de pårørende, alt etter hva som passer best.

 

Å se den avdøde

Mange etterlatte opplever det som betydningsfullt å se den avdøde. Særlig gjelder dette når dødsfallet kom brått og uventet. Dette er viktig for mange i sorgprosess. Like viktig er det å få full respekt for at man vil slippe å se den døde. Dersom den døde er på sykehus/ sykehjem, kan syning skje der, og avtales da direkte med vedkommende institusjon. Syning kan også skje i bårehuset, og avtales da med begravelsesbyrå eller menighetskontoret.

 

Båreandakt

Dersom man ønsker en enkel samlingsstund for den nærmeste familien ved båra, kan dette gjøres i bårehuset ved kirka. Utføres vanligvis via begravelsesbyrå.

 

Annonse til avisene

Mange setter inn dødsannonse i avisene, mens andre ikke ønsker dette. Dette kan ordnes av de pårørende selv, eller i samråd med et begravelsesbyrå.

 

Sang og musikk

Meditasjonsmusikk

Det spilles meditasjonsmusikk på orgel i et kvarter før gravferden, fram til det ringes med klokkene.

 

Salmevalg

En liste med noen salmer som kan passe i begravelser fås ofte utdelt av begravelsesbyrået, men alle salmer i salmeboka kan brukes. Dette kan diskuteres med begravelsesbyrå eller man kan ta kontakt med prest eller organist for å diskutere salmevalget. Når valg av salmer er gjort, meldes dette enten til begravelsesbyrå eller til organist Gaute Kirkvold tlf. 944 30 779. Under en begravelse blir det normalt sunget tre salmer inne i kirka og én salme ute ved graven. Det er vanlig å få trykket salmeark, men ved små begravelser går det an å benytte kirkas (få) salmebøker.

 

Solistinnslag

Hvis pårørende ønsker ekstra sang- eller musikkinnslag, må de selv/ byrået avtale dette med utøverne. Dersom man vil at organisten skal bidra, må dette avtales i god tid. Sang og musikk må passe inn i en kristelig seremoni, og skal godkjennes av prest og organist. Kontakt gjerne presten i tvilstilfeller. Utøverne må selv stille med nødvendig utstyr, gjerne etter avtale med organist. Ved behov for å komme inn i kirka for å øve, ta kontakt med menighetskontoret.

 

På gravferdsdagen

 

Innbæring

Kista bør plasseres i kirka minst to og en halv time før seremonien starter. Avtales med menighetskontoret eller begravelsesbyrå. Minimum fire personer fra familien møter opp for å bære inn kista. Dersom det er noen som skal være med å bære ut, som ikke har gjort det før, anbefaler vi at de blir med på innbæring om morgenen. Kirketjener eller begravelsesbyrå er til stede og bistår.

 

Pynting i kirka

Det er vanlig å bruke begravelsesbyrå eller blomsterleverandør.

 

Uten begravelsesbyrå

Dersom pårørende ikke benytter begravelsesbyrå, men har bedt venner/ naboer pynte i kirka, skjer dette etter at båra er satt inn i kirka på begravelsesdagen. Pårørende må selv sørge for å organisere blomsterkortene og hvem som skal tale i kirka og avtale med presten om dette.

 

Minnegave og kondolanseprotokoll

Ønsker dere at det skal gis en minnegave i stedet for blomster kan en urne plasseres ved inngangen til slik bruk. Hvem en evt. minnegave skal gis til, avgjør pårørende selv. Vi legger ut en kondolanseprotokoll ved inngangen, der alle som kommer til kirka, kan skrive sine navn.

 

Vertskap

Det er vanlig at noen (naboer eller slektninger) står ved inngangen og deler ut salmeark. Her benyttes gjerne to personer. Dersom det er minnegave, benyttes én til to personer ved urnen. 

 

Ordningen for gravferd

Gravferd etter kirkas ordning er en kirkelig handling av gudstjenestelig karakter. Selv om den er fastlagt, er det fullt mulig å sette sitt personlige preg på det som skal skje i kirka.

 

Gangen i gravferden er slik:

Klokkeringing – Preludium/solistinnslag – Salme – Inngangsord – Minnetale – Kranspålegging – Solistinnslag/orgelmusikk – Skriftlesing – Salme – Andakt – Vår Far – Salme – Evt. solistinnslag – Postludium under utgang – Vandring til graven – Salmevers – Jordpåkastelse – Evt. pålegging av roser – Kista senkes – Velsignelse – Salmevers – 3x3 klokkeslag

 

Minnetale og blomsterpålegging

Minnetalen fra de nærmeste pårørende kan lages under sorgsamtalen, eller av de pårørende på forhånd. Mange velger å be presten framføre minnetalen på vegne av dem, men hvis en i familien vil gjøre dette, blir det gjerne ekstra personlig. De videre blomsterhilsningene organiseres av byrået eller andre som de pårørende oppnevner.

 

Uten begravelsesbyrå

Pårørende må sørge for opprydding av vaser/lys i kirka etter gravferden/bisettelsen noe et begravelsesbyrå vanligvis gjør.

 

Minnesamvær

Dere avgjør selv om det skal være minnesamvær etter gravferden, hvor dette skal være og hvilken form dette skal ha.

 

Etter gravferdsdagen

 

Avdøde minnes

Den avdøde minnes på en enkel måte ved første ordinære gudstjeneste i samme kirke som gravferden fant sted. Pårørende møter da gjerne i kirka. På Alle­helgensdag, første søndag i november, er det tradisjon å minnes alle som er gravlagt i Tydal sokn siden forrige Allehelgensdag.

 

Betaling i forbindelse med seremonien

Solosang/ musikk skal betales direkte av de pårørende. Alt annet som gjøres i regi av menigheten er gratis for alle innbyggere i Tydal kommune. Utenbygdsboende betaler for seremoni i kirka og kistenedsettelse/ urnenedsettelse.

 

Gravstedet

Kranser fjernes av ansatte ca 14 dager etter gravlegging, hvis de ikke allerede er fjernet av pårørende. Tydal menighet sletter ut jordhaugen og sår til området der det har vært gravet noen måneder etter gravleggingen. Hvor raskt dette skjer er litt avhengig av årstid, men vi prøver å la haugen ligge en stund til jorden har pakket seg og luftlommer i jorden har pakket seg sammen slik at det unngås at det synker for mye. Beplantning gjøres av pårørende selv. De pårørende har ansvar for vanning og videre stell av graven, inkl. oppretting av skjeve og skadede støtter. Gravstellet kan evt. ordnes ved å opprette en årlig stellavtale som sikrer stell og planting. Hvis man ønsker en stellavtale, ta kontakt med menighetskontoret.

 

Gravminne

Gravminnet må ha forskriftsmessig form og størrelse. Utforming og plassering skal godkjennes av menighetskontoret.

 

Med begravelsesbyrå

Mens pårørende ordner et mer varig gravminne, blir det satt opp et trekors på graven som oftest ordens av begravelsesbyrået.

 

Uten begravelsesbyrå

Navneplate til trekors ordnes av pårørende selv.

 

Tilbake